top of page
ยอดหญิงหมอเทวดา เล่ม 1
 
REVIEW:

"ไม่ขอให้ได้อยู่ร่วมกันทุกชาติ ไม่ขอความเป็นนิรันดร์ ขอเพียงชาตินี้ได้อยู่กับนางจนเส้นผมขาวโพลน... เมื่อวันเวลาที่เวียนผ่านมิอาจช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้น มีแต่จะบั่นทอนลมหายใจของนางให้สั้นลง..."

 
HIGHLIGHTS:​

มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน วิชาแพทย์ของนางจะต้องสร้างประวัติการณ์ พลิกชีวิตใหม่ให้นางได้อย่างแน่นอน!

bottom of page