top of page
รุ่งอรุณหลังวันสิ้นโลก 1
REVIEW:

"ภาพของไฮน์เบอร์ตันที่ตัวเองเคยร่างไว้ในจินตนาการกับตัวจริงสวนกัน แตกต่างราวกับคนละคน ใครเล่าจะคิดว่าวีรบุรุษของกองกำลังพิเศษจะหล่อเหลาเกลี้ยงเกลาปานเทพบุตรแบบนี้"

HIGHLIGHTS:​

bottom of page