top of page
I Decided to Live as Myself
REVIEW:

"จงอย่าเป็นผู้ชมในชีวิตของคนอื่น เพราะสำหรับตัวเราแล้ว ชีวิตของเราสำคัญกว่าชีวิตของพวกเขาที่สรุปมาให้ดูเพียงรูปภาพไม่กี่รูป อย่าพยายามทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เลยนะ..."

 
HIGHLIGHTS:​
  • เป็น Essay ที่เขียนจากความเป็นจริงในปัจจุบัน และสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริง หรือความหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิตตามใจตัวเอง

  • เล่มนี้เป็นเล่มที่ #จองกุกอ่าน - วง BTS (บังทัน)"

bottom of page